VĂN PHÒNG VIỆN

VĂN PHÒNG VIỆN

Phòng 402 nhà D5

Tel./Fax:(84)-4-3868-1432         

Email: sepd@hust.edu.vn

Website: http://feed.hust.edu.vn

  

 

 

ThS. Hà Thị Lệ Hiền

     - Giáo vụ đại học,

     - Thủ quỹ.

ĐT: 84-4-38681432

Email: hien.hathile@hust.edu.vn  

 

ThS. Trần Thị Phương Liên

     - Giáo vụ sau đại học,

     - Tài chính kế toán

ĐT: 84-4-38681432

Email: lien.tranthiphuong@hust.edu.vn 

 

ThS. Đặng Thu Hương

     - Thiết bị,

     - Cơ sở vật chất.

ĐT: 84-4-38681432

Email: huong.dangthu@hust.edu.vn