Skip to Content
Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

Trưởng Bộ môn

Phone: 024 38682451

Email: giang.nguyenthihuong@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. Bùi Thị Thúy Hằng

Giảng viên cao cấp

Phone: 039.869.3663

Email: hang.buithithuy@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Vũ Thị Lan

Giảng viên

Phone: 0983670658

Email: lan.vuthi@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Lê Huy Tùng

Giảng viên

Email: tung.lehuy@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Đắc Trung

Giảng viên

Email: trung.nguyendac1@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. Phạm Hồng Hạnh

Giảng viên

Phone: 0982100990

Email: hanh.phamhong@hust.edu.vn

Chi tiết

Ths. Bùi Ngọc Sơn

Giảng viên

Phone: 024 38681432

Email: son.buingoc@hust.edu.vn, bnson1977@gmail.com

Chi tiết

TS. Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên

Phone: +84-964598604

Email: huyen.nguyenthi2@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

Giảng viên

Phone: +84-24 38682451

Email: tu.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Chi tiết