Skip to Content

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

Ngoài những thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, điện thoại), Bộ môn Khoa học và Công nghệ giáo dục sử dụng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy/nghiên cứu khoa học của khoa.