Skip to Content

Đào tạo Đào tạo

Trong những năm tới, Viện Sư phạm kỹ thuật thực hiện những mục tiêu đào tạo sau:

- Đào tạo cử nhân đại học song ngành "Kỹ thuật chuyên ngành + Sư phạm kỹ thuật" có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Đa dạng hóa các ngành đào tạo bậc trên đại học;