Skip to Content

Nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh

Viện Sư phạm kỹ thuật  đào tạo nghiên cứu sinh với chuyên sâu:

     1. Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin 

     2. Sư phạm kỹ thuật điện

     3. Sư phạm kỹ thuật Điện tử

     4. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

     5. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử