Skip to Content

Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu

Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật gồm đội ngũ các giảng viên là thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành kỹ thuật, giáo dục, tập trung nghiên cứu các hướng sau:

1.  Các phương pháp dạy học kỹ thuật;

2.   Mô hình hóa, mô phỏng và ứng dụng trong giáo dục;

3.   Nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật và các ứng dụng: Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Cơ  khí.

4.   Ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT) trong dạy học

5.   Kỹ năng mềm