Skip to Content

Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu

Bộ môn Khoa học và Công nghệ giáo dục tập trung nghiên cứu các hướng sau:

- Ứng dụng e-learning

- Ứng dụng tin học trong dạy học kỹ thuật

- Thiết kế đa phương tiện trong dạy học

- Thiết kế các thiết bị thí nghiệm trong dạy học

- Các phương pháp dạy học kỹ thuật

- Kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo