Bộ môn Khoa học và Công nghệ Giáo dục

Địa chỉ: P302B nhà D3-5 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tel: 84 43 868 2450

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Long