Các đơn vị trực thuộc khoa

Viện Sư phạm kỹ thuật hiện có hai bộ môn:

1. Khoa học và Công nghệ Giáo dục

2. Sư phạm các ngành kỹ thuật