Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Về việc hỗ trợ đăng ký các môn học

Viện Sư phạm kĩ thuật hỗ trợ đăng kí thông qua hình thức gửi email. Yêu cầu các em sinh viên có nhu cầu hỗ trợ đăng kí học tập sử dụng email cá nhân do nhà trường cung cấp. Cấu trúc thư như sau:

  • Từ: Email trường của sinh viên
  • Tới email viện Sư phạm kĩ thuật: sepd@hust.edu.vn
  • Tiêu đề: [Hỗ trợ đăng kí học kì ......]
  • Nội dung:

Họ và tên sinh viên:.......................Mã số sinh viên:.................
Môn học cần hỗ trợ đăng kí:......................Mã lớp muốn đăng kí:..............
BR,

Mọi hỗ trợ được xử lý sau thời gian 5 ngày (t+5).
Sinh viên lưu ý gửi thư hỗ trợ trước khi hết hạn đăng kí điều chỉnh là 5 ngày để Viện có thể xử lí đơn trong thời gian nhà trường cho phép.