Truy cập nội dung luôn
Quay lại

TS Nguyễn Đắc Trung

Thông tin cán bộ

TS Nguyễn Đắc Trung

Ảnh

Giảng viên

Email: trung.nguyendac1@hust.edu.vn

Các môn giảng dạy:

  • Nhập môn Khoa học công nghệ

Hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu kỹ thuật bôi trơn làm nguội tối thiểu.
  • Nghiên cứu phát triển các loại dao cụ mới.
  • Nghiên cứu nâng cao đô chính xác của các phương pháp gia công.

Các công trình NC đã công bố

1. Karpuschewski, Bernhard; Jandecka, Karel; Cesakova, Ivana; Nguyen, Dac Trung; Mourek, Daniel: System for computer aided programming of cylindrical grinding on tool grinding machines.In: Strojírenská Technologie Plzen 2011 . - Plzen : Univ., ISBN 978-80-7043934-0, insges. 6 S. Kongress: Strojírenská Technologie Plzen; 4 (Plzen) : 2011.01.25-26.

2. Karpuschewski, Bernhard; Emmer, Thomas; Nguyen, Dac Trung; Petzel, Mathias: All-purpose tool-system for research and industry based on circle shanks. In: Memorias "La ingenieria mecánica en el mileno" . - Editorial Freijóo, ISBN 978-959-250404-2, insges. 9 S., 2008 Kongress: COMEC 2008; 5 (Santa Clara, Cuba) : 2008.11.04-06.

3. Karpuschewski, Bernhard; Emmer, Thomas; Schmidt, Konrad; Nguyen, Dac Trung: Flexible tool concept based on circle shanks for high performance cutting. In: International Conference High Performance Cutting : High performance cutting - micromachining; Vol. 1: . - Dublin : Univ. College Dublin, S. 305-314 Kongress: CIRP International Conference High Performance Cutting; 3 (Dublin) : 2008.06.12-13.

4. Karpuschewski, Bernhard; Emmer, Thomas; Nguyen, Dac Trung; Petzel, Mathias: Grundlegende Betrachtungen zum Eisentgraten - ein Verfahren zum Entgraten komplexer Bauteile. In: Memorias "La ingenieria mecánica en el mileno" . - Editorial Freijóo, ISBN 978-959-250404-2, insges. 6 S., 2008 Kongress: COMEC 2008; 5 (Santa Clara, Cuba) : 2008.11.04-06.

5. Nguyễn Trọng Hiếu, Vũ Quang Hà, Nguyễn Đắc Trung: Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới lượng bù dây khi gia công cắt dây tia lửa điện, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số 1 + 2, Tháng 1 + 2 năm 2011.

6. Nguyễn Trọng Hiếu, Vũ Quang Hà, Nguyễn Đắc Trung: Mối quan hệ giữa các thông số điện với chiều rộng rãnh cắt khi gia công cắt dây tia lửa điện, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số 1 + 2, Tháng 1 + 2 năm 2011.

7. Nguyễn Trọng Hiếu, Vũ Quang Hà, Nguyễn Đắc Trung: Ảnh hưởng của năng lượng bóc tách tới sai số kích thước khi gia công cắt dây tia lửa điện, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số 3, Tháng 3 năm 2011.