Sản phẩm nghiên cứu

Sunday - 23/02/2020 22:29

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận dạy học

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Website đào tạo trực tuyến khoa Sư phạm kỹ thuật

 

Author: Kiem Tra

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second